ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Reportages / Gala de Noël Maryline Danse Toul Arsenal 2015 / Entracte, Public, Final 18